Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4-10-2022.

Het bestuur van de handbalvereniging Kedingen nodigt bij deze al haar leden van 16 jaar en ouder, alsmede de ouders van haar jeugd leden en de sponsoren uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 4 oktober 2022 om 20.00 uur

in het Gebouw van De Harmonie (tegenover AH).

Agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Vaststelling begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Contributieverhoging
 9. Inzet ouders en vrijwilligers
 10. Opzegtermijn lidmaatschap
 11. Afzeggingen voor trainingen
 12. Afscheid secretaris Chantal Boddeman
 13. Voordracht Hannie Hofman als secretaris
 14. Oproep nieuwe bestuursleden
 15. Wat verder te tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Het is voor ons als bestuur erg belangrijk om te weten wat er speelt binnen de verschillende teams en de ALV is het moment bij uitstek om wensen uit te spreken en zaken geagendeerd te krijgen.

Mochten jullie aanvullende agendapunten hebben willen jullie deze dan mailen naar kedingen@handbal.nl ?Wij rekenen op uw komst als lid van Kedingen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV Kedingen