Uitnodiging Jaarvergadering HV Kedingen.

Dinsdag 14 November 20.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van HV Kedingen waarvoor alle leden van 16 jaar en ouder, alle ouders van leden en alle vrijwilligers van harte worden uitgenodigd.

De vergadering is in de Ardantezaal in het verenigingsgebouw van Harmonie Wierden aan de Anjelierstraat 8A.

We rekenen op een hoge opkomst en doen speciaal een beroep op de ouders van onze nieuwe leden. Zodat zij ook op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeuren moet om de vereniging draaiende te houden.

Voorlopige Agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering (liggen ter inzage in de vergaderzaal).
 3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Vaststelling begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Inzet ouders en vrijwilligers
 9. Opzegtermijn lidmaatschap
 10. Afzeggingen trainingen
 11. Oproep nieuwe bestuursleden
 12. Wat verder te tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Het is voor ons als bestuur erg belangrijk om te weten wat er speelt binnen de verschillende teams en de ALV is het moment bij uitstek om wensen uit te spreken en zaken geagendeerd te krijgen.

Mochten jullie aanvullende agendapunten hebben willen jullie deze dan mailen naar info@hvkedingen.nl ?

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje informeel verder te praten over onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV Kedingen