Uitnodiging ledenvergadering 12 oktober 20.00 uur.

Het bestuur van de handbalvereniging Kedingen nodigt bij deze al haar leden, alsmede de ouders van haar aspirant leden en de sponsoren uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

Dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur

in het Gebouw van De Harmonie (tegenover AH).

Voorlopige agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag bestuur HV Kedingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Vaststelling begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Dringende oproep voor mensen binnen bestuur
 9. Vrijwilligerstaken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij rekenen op uw komst als lid van Kedingen. Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dit graag via kedingen@handbal.nl 

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV Kedingen

—————————————————————————-

Notulen jaarvergadering 24 september 2019

 1. Opening

Andre opent de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst, hij heet iedereen van harte welkom en dankt eenieder voor zijn/haar vrijwillige inzet. Mooi om te zien dat steeds meer ouders van onze jeugd aanwezig is.

 1. Notulen vorige jaarvergadering

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van de jaarvergadering van 25 september 2018 de notulen worden dan ook goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezigen.

 1. Jaarverslag Bestuur
 2. Een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven. Het was een jaar van wisselende prestaties. Het plezier in het spel stond bovenaan. Sportiviteit staat binnen de verenging hoog in het vaandel. Ten opzichte van de scheidsrechters hebben de speelsters zich netjes gedragen. Dames 1 kende een lastige start. De a jeugd is uit de competitie gehaald en de teams werden aangepast. Helaas hadden we als bestuur geen andere keus.
 3. Gestart met zaterdagtrainingen wat erg positief was.
 4. Dank voor alle vrijwilligers voor de inzet, het kamp was weer fantastisch, schooltoernooi goed

georganiseerd, Dank aan de scheidsrechters, vrijwilligers Compost Aktie (elk jaar weer een succes), vrijwilligers Grote Clubaktie en een ieder die zich ingezet heeft.

 1. Financieel jaarverslag 2018-2019

Het boekjaar 2018-2019 laat een negatief resultaat zien van € 7032,94

Er was een negatief resultaat begroot van € 2820,00

De voornaamste afwijkingen tussen begroting en realisatie waren de volgende.

Inkomsten:

 • Contributie: We hebben + € 875,00,- meer ontvangen dan begroot.
 • Rabo Kas Actie: + € 526,00 (was niet begroot)
 • Sponsoring: -/- € 650,00

Uitgaves:

 • Zaalhuur:  + € 3500,- Meer teams, OKT, zaalhuur in Enter en zaterdagtraining
 • Kleding: nieuwe tassen + bedrukking € 1100,- ; kleding jongensteam € 300,-

Trainingspakken DS 1 € 700,00

 • NHV: definitieve voorschot + € 600,00 + trainingsmodules € 150,00
 • Vaststelling Begroting 2019-2020

 

We hebben begroot met een negatief resultaat saldo van € 2170,00

Het budget is gebaseerd op de actuele bedragen van afgelopen seizoen (2018-2019) met enkele aanpassingen.

Inkomsten:

We vragen de vergadering om in te stemmen met een kleine contributieverhoging.
Het gaat om een verhoging van € 1,00 per maand per lid ingaande op 01.01.2020
Het gaat hier om een half jaar en brengt ongeveer € 500,00 op.

We hebben een nieuwe sponsor die dit jaar € 3500,00 bijdraagt!

Uitgaves:

Zaalhuur: We hebben veel teams en ze moeten dus ook allemaal trainen. Ook worden er enkele zaterdagmorgens de sporthal gehuurd voor extra trainingen. Wel zijn we (bestuur) ons ervan bewust dat we hier kritisch naar moeten kijken. Een uur kost bijna € 35,00 per uur (excl. BTW). De trainingen in Enter komen te vervallen. Hier kunnen we dus dit boekjaar op bezuinigen.


Kader: Ook voor komend seizoen is het weer gelukt om voor ieder team een trainer te krijgen. Echter wordt dit ieder jaar wel moeilijker. Hier hangt wel een kostenplaatje aan.

We hebben voor het komende seizoen wel enkele aandachtspunten. Als we werkelijk een negatief resultaat behalen zullen we over enkele zaken na moeten gaan denken.
Gaan we door met de zaterdagtrainingen ?
Dit jaar hebben we een kleine contributieverhoging. Is er meer nodig?

Halvering van de kampbijdrage. Van € 10,00 per kind naar € 5,00 per kind?

 • Verslag Kascommissie

De kascommissie (Marijke Woolderink en Danielle van der Kolk ) hebben de kas goedgekeurd. Beiden geven aan dat alles er netjes uit zag. Verder geen opmerkingen.

 • Verkiezing kascommissie

Marijke Woolderink  is aftredend.  Daniele van de Kolk en Carolien de Boer zijn voor het aankomende jaar benoemd voor de kascommissie. Carolien Kamphuis is reserve.

 • Contributieverhoging

Het bestuur heeft een voorstel gedaan van een kleine contributieverhoging ingaande

01-01-2020. De leden gaan hier mee akkoord.

 • Vrijwilligerstaken

Andre geeft aan dat we nog op zoek zijn naar vrijwilligers. Op dit moment zijn er te veel taken

            Bij relatief weinig vrijwilligers. Andre doet een oproep aan de aanwezigen om hierover na

            te denken.

 1. Rondvraag
 2. Of er ook een sleutel van het ballenhok is. Het ballenhok is met regelmaat gesloten en een sleutel hebben we en krijgen we niet. Dit wordt besproken met SAWE.
 3. Geopperd wordt of het een idee is om ouders Handbalmasterz te laten volgen i.v.m. spelregels
 1. Sluiting

Andre sluit af met iedereen te bedanken voor hun komst, we zijn blij met de opkomst.

We hopen dat alle vrijwilligers zich ook volgend jaar weer blijven inzetten. Zonder hen kan HV Kedingen niet bestaan.